Bài tập lập trình

Palindrome là xâu mà kết quả đọc từ trái sang phải giống như kết quả đọc từ phải sang trái. Ví dụ xâu abba là một palindrome, còn xâu abc – không phải là palindrome. Xét tập các số nguyên dương, mỗi…
Phân loại bài tập:
Từ khoá:
Độ khó: