Bài toán cây khung nhỏ nhất

Có n quả bong bóng (2 ≤ n ≤ 100), mỗi quả có một trong số 4 màu {R, B, G, Y} xếp thành một cột. Ở mỗi bước được phép chọc thủng dãy bong bóng cùng màu từ 2 quả trở lên. Nếu dãy bị chọc thủng có k quả thì điểm số nhận được ở bước đi đó là k2.

Cho n số nguyên (2 ≤ n ≤ 200 000) viết thành một hàng, mỗi số nằm trong phạm vi từ 0 đến 109.

Yêu cầu: Hãy chỉ ra cách đặt các phép tính + hoặc × giữa các số sao cho giá trị của biểu thức nhận được là lớn nhất (không sử dụng dấu ngoặc).

Xâu các ký tự 0 và 1 được gọi là bình đẳng nếu có đọ dài chẵn và số lượng ký tự 1 ở vị trí chẵn bằng số lượng 1 ở vị trí lẻ. Ví dụ, xâu ‘011011’ là xâu bình đẳng, còn xâu ‘011101’ – không bình đẳng.

Thước đo góc giống như com pa, chỉ khác ở chổ cả hai chân là kim nhọn (còn ở com pa – một chân nhọn và chân kia – bút chì). Rôn đang học thiết kế kỹ thuật vì vậy không thể thiếu được thước đo góc. Một hôm Ginni, em gái Rôn vào phòng của Rôn và thấy thước đo góc trên bàn. Ginni lấy thước xác định khoảng cách  một tờ giấy ô ly giữa 2 điểm mà mỗi điểm là giao của các đường kẻ đậm. Ginni ấn mạnh thước sao cho các kim nhọn đâm thủng tờ giấy.

Những bài tập cùng chuyên đề

Không có bài tập liên quan