Chu trình Hamilton

Nhóm m em bé trong vườn trẻ say mê với trò chơi vẽ hình: vẽ trên giấy n vòng tròn khác nhau, mỗi vòng tròn một màu, sau đó mỗi em vẽ một một cung với mũi tên nối từ đường tròn này sang đường tròn khác. Nếu có ai đó vẽ  từ một đường tròn quay lại tới chính nó hoặc lặp lại một cung đã có thì tất cả cùng la to bắt vẽ lại cung khác vì như thế là chơi không đẹp. Sau khi mỗi người vẽ xong cung của mình, tất cả ngắm nhìn bức tranh nhận được.

Xét tập B các biểu thức ngoặc đúng có n ngoặc mở (1 ≤ n ≤ 100 000). Các biểu thức trong được sắp xếp theo thứ tự từ điển (“(“ < “)”).

Yêu cầu: Cho một biểu thức trong tập B. Hãy đưa ra biểu thức thuộc B đứng ngay sau biểu thức đã cho theo thứ tự từ điển. Nếu biểu thức cần xác định không tồn tại thì đưa ra ký tự “-“.

Mỗi số nguyên bất kỳ có thể biểu diễn một cách duy nhất dưới dạng cơ số -2. 

Dãy bít bkbk-1…b1b0 ở dạng cơ số -2 biểu diễn số .

Một số nguyên gọi là không chứa chính phương nếu nó không chia hết cho bất ký số nguyên nào dạng x2 với x > 1.

Yêu cầu: Cho số nguyên n (1 ≤ n  1013). Hãy tìm ước lớn nhất không chứa chính phương của n. Lưu ý là 1 và n cũng là ước của n.

Những bài tập cùng chuyên đề

Không có bài tập liên quan