Phương pháp sinh

Cho xâu P độ dài không quá 1 000 chỉ chứa các ký tự trong tập {0, 1, ?}. Ví dụ P = ’10??’. Từ xâu P đã cho ta có thể tạo ra các xâu mới bằng cách thay mỗi ký tự ‘?’ trong P bằng một trong 2 ký tự ‘0’ hoặc ‘1’. Từ xâu P = ’10??’ ta có thể nhận được các xâu ‘1000’, ‘1001’, ‘1010’ và ‘1011’. Trong số các xâu này có xâu ‘1001’ là xâu palindrome.

Từ u độ dài k được gọi là phần đầu của từ v độ dài l nếu thỏa mãn các điều kiện:

  • k < l,

  • k ký tự đầu tiên của v trùng tạo thành một từ trùng với  u.

Có hai mặt cầu cùng bán kính r nguyên. Mặt cầu thứ nhất có tâm ở điểm tọa độ (0, 0, 0), mặt cầu thứ 2 có tâm ở điểm (0. 0, d), d – nguyên và 0 < d <2r ≤ 1 000. Một con nhện đang ở trên một mặt cầu tại điểm có tọa độ (xa, ya, za) bò tới bắt ruồi đậu ở mặt cầu khác tại điểm có tọa độ (xb, yb, zb). Mỗi điểm đã cho có khoảng cách tới tâm của mặt cầu khác lớn hơn r. Nhện có thể cắn thủng mặt cầu để bò tới những điểm trên mặt cầu nhưng nằm bên trong mặt cầu kia.

Những bài tập cùng chuyên đề

Không có bài tập liên quan