Số Palindrome

Palindrome là xâu mà kết quả đọc từ trái sang phải giống như kết quả đọc từ phải sang trái. Ví dụ xâu abba là một palindrome, còn xâu abc – không phải là palindrome.

Xét tập các số nguyên dương, mỗi số trong tập có dạng biểu diễn ở hệ cơ số 10 là một palindrome. Các số trong tập được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 109). Hãy xác định số palindrome thứ n.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản PALINDR.INP gồm nhiều bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu cho trên một dòng một số nguyên dương n.

Kết quả: Đưa ra file văn bản PALINDR.OUT, mỗi kết quả đưa ra trên một dòng.

Ví dụ:

PALINDR.INP

 

PALINDR.OUT

1

19

 

1

101

Problem categories

Những bài tập cùng chuyên đề

Palindrome là xâu mà kết quả đọc từ trái sang phải giống như kết quả đọc từ phải sang trái.